Likvidator

Likvidator može biti  fizička ili pravna osoba - član udruge ili osoba koja nije član udruge.

Likvidatora udruge imenuje  i opoziva Skupština.

Likvidator može biti  fizička ili pravna osoba – član udruge ili osoba koja nije član udruge.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.