Malo vijeće

Malo vijeće je kolegijalno izvršno tijelo Velikog vijeća, koji upravlja radom Udruge između dvije sjednice Velikog vijeća rješavajući tekuća pitanja i donoseći odluke u skladu s odredbama ovog Statuta i ostalih internih akata Udruge, te odlukama i zaključcima Velikog vijeća.

Ukupan broj članova Malog vijeća određuje Veliko vijeće s tim da taj broj ne može biti manji od 7 članova, a najviše trećina od broja članova Velikog vijeća.

Mandat Malog vijeća traje dvije godine.

Malo vijeće između svojih članova bira predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika Udruge.

Mandat predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika traje dvije godine.

Predsjednik Društva:

 1. odgovara za zakonitost rada Udruge
 2. vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine (ili drugog tijela)
 3. odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 4. dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 5. sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
 6. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge
 7. predstavlja i zastupa Udrugu
 8. predsjedava sjednicama Velikog vijeća i Malog vijeća.
 9. potpisuje akte koje donosi Veliko vijeće i Malo vijeće.
 10. obavlja i druge poslove u skladu s općim propisima, te općim aktima i odlukama tijela Udruge.

 

Članovi Malog vijeća:

 1. Nikola Grubić, predsjednik
 2. Gustav Červar, zamjenik predsjednika
 3. Iva Čogelja, tajnica
 4. Darko Karađole
 5. Hrvoje Zekanović
 6. Dalibor Perak
 7. Jerko Vučak
 8. Zdravko Bogdan
 9. Nikolina Dražić Celić Furčić
 10. Bojan Gardijan
 11. Ante Panjkota