Projekt STANADI – Društvo obnovilo kameni renesansni dvojni portal u Ulici don Krste Stošića

Share

Na inicijativu i sredstvima Društva Juraj Dalmatinac obnovljen je kameni renesansni dvojni portal u Ulici don Krste Stošića na br.10. Obnova je započela u svibnju ove godine i potrajala je do kraja lipnja. Restauratorskim radovima obuhvaćeno je čišćenje portala od naslaga nečistoće s uklanjanjem recentnih materijala na kamenu uključujući i metalne, naknadno ubačene elemente. Izvršeno je injektiranje raspucanih zona kamena kao i fugiranje restauratorskim mortom na pozicijama kontakta portala sa zidom te završna zaštita kamena. Zazidana ploha na velikom lučnom portalu je ožbukana. Radove je obavio Obrt za konzervatorsko – restauratorske poslove PETRA VIVA iz Splita.

Obnova je financirana sredstvima Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac u iznosu od 33.450,00 Kn.

Ovo je četvrti arhitektonski detalj u povijesnoj gradskoj jezgri koji je uredilo Društvo Juraj Dalmatinac. Do sada smo uredili portale u Vodičkoj ulici i na kući Jurja Dalmatinca, te reljef Sveti Petar i Mihovil unutar samostana sv. Frane.

Dvojni portal predstavljaju dvoja vrata, priljubljena jedna uz druga, pretežno renesansnih stilskih oznaka. Nalaze se uz apsidu romaničke crkvice sv. Krševana. Na sudarnici kapitela oba portala vidljivo je da su nastali u isto vrijeme. Lijevi, veliki lučni portal bio je ulaz u andronu, zapravo dugi hodnik ili prolaz kroz zgradu. Taj prolaz je omogućavao pješačku komunikaciju između današnje Kačićeve ulice i malog trga iza crkvice sv. Krševana. Kasnije je taj prolaz zatvoren i integriran u zgradu. Zgrada je renesanso-baroknih stilskih oznaka, a takav je i manji portal, desno od ovog velikog lučnog. Na lučnom portalu kapiteli imaju tipičnu renesansnu profilaciju, a unutarnjim rubom portala još ide ‘baštun’, odnosno polukružni profil karakterističan za srednjovjekovne portale u gradu. Na manjem portalu vide se jasne renesansne stilske oznake: stepenasta profilacija ide dovratnicima i pragovima malog prozora-nadsvjetla. No, pored renesansnog stila prisutni su i neki detalji barokne arhitekture na portalu: dijamantni vršak se nalazi u dnu dovratnika kao na baroknim dalmatinskim portalima. Tu je i jastučasti profil iznad nadsvjetla koji je također karakterističan za barokne dalmatinske portale. Stoga ovaj portal možemo staviti, zajedno s velikim lučnim, u prijelazni renesansno-barokni stil, a vremenski u prijelaz 16. na 17. stoljeće. Mali portal krasi i latinski natpis: Neka Bog čuva tvoj ulazak i izlazak na nadsvjetlu portala. Slova natpisa istaknuta su crnom paklinom tj. prirodnom smolom upravo na način kako je to učinjeno na nizu renesansnih natpisa u Dalmaciji. Na krajevima natpisa su sitni vitičasti ukrasi koji oponašaju davne antičke uzore. Takvi natpisi duhovnih, ali i svjetovnih poruka karakteristični su za portale renesansne faze u Dalmaciji, odnosno 16. stoljeće.

Related Posts