Skupština Društva

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Udruge. Skupština može biti izborna, redovita i izvanredna.

Redovita Skupština se održava svake godine, a saziva je Malo vijeće. Izborna skupština održava se svake dvije godine, a saziva je Malo vijeće. Izvanredna Skupština održava se po potrebi, a saziva je:  može je sazvati: Malo vijeće ,Veliko vijeće ili najmanje polovica redovnih članova Udruge.

Skupština se saziva pismenim pozivom svakom članu ili javnim oglasom. Pismenim pozivom se smatra tiskani dopis, elektronička pošta i pisana poruka upućena putem mobilne mreže. Pismeni poziv svakom članu ili javni oglas mora biti upućen najkasnije 8 dana prije održavanja Skupštine.

U pismenom pozivu mora biti naveden prijedlog dnevnog reda, te mjesto i vrijeme održavanja Skupštine.

Ako u vrijeme određeno za početak rada Skupštine nije nazočno više od polovine članova, početak rada odgodit će se za 15 minuta. Nakon proteka tog roka Skupština će početi s radom i donositi pravovaljane odluke bez obzira na broj nazočnih članova.

Odluke Skupštine su pravovaljane ako je za njih glasovala većina prisutnih članova osim ako ovim Statutom ili drugim aktom Udruge nije propisana kvalificirana većina.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, kojeg vodi zapisničar. Zapisničara bira Skupština, na prijedlog predsjedatelja Skupštine. Zapisnik ovjerava radno predsjedništvo.

Skupština Društva:

 1. Donosi, mijenja i dopunjuje Statut, te ostale opće akte.
 2. Utvrđuje plan i program rada Udruge.
 3. Bira i razrješuje Veliko vijeće Udruge
 4. Imenuje i opoziva likvidatora udruge
 5. Imenuje počasne članove.
 6. Dodjeljuje nagrade i priznanja članovima i drugim osobama zaslužnim za Društvo i za ostvarenje njegovih ciljeva Udruge.
 7. Raspravlja i donosi odluke o radu Velikog vijeća.
 8. Donosi financijski plan, programe i završni račun.
 9. Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruge.
 10. Usvaja plan rada i financijski plan za slijedeće razdoblje do slijedeće skupštine i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu.
 11. Usvaja godišnje financijsko izvješće.
 12. Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge.
 13. Donosi odluku o statusnim promjenama.
 14. Odlučuje o osnivanju ustrojstvenih oblika Udruge, te o međusobnim pravima i obvezama Udruge i ustrojstvenog oblika.
 15. Odlučuje, raspravlja i daje preporuke o svim pitanjima od važnosti za rad Udruge, za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge