Obnavljamo prolaz pod srednjovjekovnom kulom Tambača

Share

Nakon uređenja kamenog stubišta na Skalicama, Društvo Juraj Dalmatinac nastavlja s projektom uređenja arhitektonskih detalja u staroj gradskoj jezgri – STANADI. Sljedeći projekt je uređenje prolaza pod srednjovjekovnom kulom Tambača, na početku Ulice Juraja Dalmatinca i ulaza na prostor 4 bunara.

Projekt je prilično zahtjevan jer obuhvaća uređenje kamene ulice u kombinaciji s ciglom u dužini od oko 25 metara, u kojoj se nalazi 250 m2 nadsvođa i 300 m2 zidova, portali, grbovi. Zbog zahtjevnosti obuhvata radovi će se izvoditi u tri faze koje će se prekidati zbog turističke sezone.

U prvoj od tri faze restauratorsko-konzervatorskih radova urediti će se dio spomenute ulice uz ulaz na prostor 4 bunara i početak stubišta. Radove prve faze, vrijedne 45.000 kn će izvoditi PETRA VIVA, obrt za konzervatorsko-restauratorske poslove iz Splita. Završetak radova se očekuje u travnju.

Detalji 1. faze restauracije
Detalji 1. faze restauracije

Prolaz pod srednjovjekovnom kulom Tambača izrađen je od kamena vapnenca u kombinaciji sa ciglom koji je u lošem stanju. Kamen u prolazu je prilično onečišćen, na dijelovima se osipa, a na nekim dijelovima je u potpunosti uništen (zelena šrafura fotografijama).

Svod je oštećen jakim grebanjem čitave površine pri čemu su oslici uništeni te izgleda prilično zaprljano i zapušteno. Ožbukani dio svoda ima tragove oslika koji su nečitki te će se konzervirati kao takvi. Preko konzerviranog sloja će se navući novi sloj tradicionalne žbuke koji će se prilagoditi izgledu sljubnica (plava šrafura na fotografijama).

Pod prolaza je djelomično u žbuci, a djelomično su vidljive neke ploče velikih dimenzija. Pod je neravan i zatamnjen od prljavštine. Sljubnice prolaza su izrađene od sivog cementa te se osipaju. Nužno je ukloniti sve cementne fuge, dočistiti sljubnice te ih zamijeniti sa tradicionalnom fugom prema naputku konzervatora (crvena šrafura na fotografijama).

Na cijeloj površini portala vidljiva je velika naslaga čađi i skrame tako da je prolaz taman i neuredan. Portal će se očistiti metodom vode pod pritiskom pa poslije toga metodom suhog pjeskarenja. U prolazu se trebaju ukloniti svi nepotrebni metalni elementi jer je vidljivo njihovo negativno djelovanje na sam kamen.

Detalji 2. i 3. faze restauracije
Detalji 2. i 3. faze restauracije

O srednjovjekovnoj kuli Tambača – Ivo Šprljan, dipl. ing. arh.

Srednjovjekovna kula Tambača dobro je očuvani dio nekadašnjeg obrambenog sustava grada. Uzdiže se iznad presvođene ulice koja je bila komunikacija između katedralnog trga i kuća nad bivšom „Peškarijom“ podignutim nad obrambenim kamenim bedemom.

Kula je dio kompleksa palače Tambača-Pelegrini koja u interijeru još čuva vrsne mozaične podove iz vremena baroka. Kula na svojim pročeljima ima prozore i vijence tipične za renesansni stil gradnje. Osim na križne svodove, kula Tambača se oslanja na par velikih lukova spojenih stupom složenim od kamenih blokova što je ipak tipično za renesansnu izgradnju. To je najznačajniji očuvani konstruktivno-statički sklop u povijesnoj jezgri grada. Prolazom ispod kule sredinom 15. stoljeća direktno se komuniciralo s gradskom terasom „4 bunara“ koja prekriva srednjovjekovni sklop cisterni za tadašnju javnu opskrbu vodom.

O tom vremenu još svjedoči grb šibenskog kneza Valaressa uzidan u lunetu vrata koja izlaze na terasu. Valaresso je bio gradski knez i kapetan koji upravlja gradom 1445.-1447. godine, upravo u vrijeme kada su započeli i trajali radovi na podizanju ove gradske cisterne. Luneta ovih vrata, a vjerojatno i dio svodova nekada su bili prekriveni freskama od kojih su ostali tek neprepoznatljivi ostaci.

Related Posts