Veliko vijeće

Veliko vijeće je najviši organ upravljanja Društva između dvije Skupštine.

Broj članova Velikog vijeća za svako mandatno razdoblje određuje Skupština prigodom izbora, s tim da taj broj ne može biti manji od 19 članova, ne veći od 39 članova.

Mandat Velikog vijeća traje dvije godine. Veliko vijeće može kooptirati u, tijekom svog mandata, do jedne petine članova umjesto onih koje je izabrala Skupština, a koji su iz bilo kojeg razloga prestali s radom u Velikom vijeću.

Veliko vijeće Društva radi na sjednicama koje saziva Malo vijeće Društva.

Sjednice se sazivaju prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Malo vijeće je dužno sazvati sjednicu Velikog vijeća u roku od 8 dana kad to predloži najmanje 5 članova Velikog vijeća. Ako sjednica ne bude sazvana u navedenom roku sazvat će je predlagatelj. U pozivu za sjednicu mora biti naveden prijedlog dnevnog reda.

Veliko vijeće donosi pravovaljane odluke ako je sjednici nazočno više od polovine članova.

Odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja nazočnih članova.

Na sjednici se vodi zapisnik u koji se unose zaključci i odluke.

 

Članovi velikog vijeća:

1. Darko Karađole
2. Jerko Vučak
3. Dalibor Perak
4. Bojan Gardijan
5. Hrvoje Zekanović
6. Don Krešimir Mateša
7. Krešimir Šakić
8. Gustav Červar
9. Zdravko Bogdan
10. Nikola Grubić

11. Iva Čogelja
12. Milan Zaninović
13. Alen Mikelin
14. Nikolina Furčić
15. Hrvoje Šarić
16. Jordanka Grubač
17. Joso Gracin
18. Emil Podrug
19.Zoran Cvitan
20. Ivana Lozić

21. Jadran Kale
22. Jolanda Krnić Zmijanović
23. Nikica Vučenović
24. Darko Skelin
25. Dino Karađole
26.Ante Panjkota
27. Goran Šimac